AFOOLA OROMOO PDF

Afoola Oromoo Oduu Durii Sangootatu qotiyyootatu haala keessa jiran yeroo tokko bakka dheedichaatti walitti dhufanii marii taasifatan. Sanagooti qotiyyooti bifa gara garaa qabu. Tokko Diimaa dha. Inni sadaffaan Adii dha. Hunduu eega yaada isaanii kennatanii booda, dhuma irratti kun kennaa waaqayyooti, bifti keenya gargar tahus hundee fi amalli keenya tokkuma. Nuti sangaadha.

Author:JoJogul Togar
Country:Tanzania
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):22 September 2015
Pages:230
PDF File Size:14.56 Mb
ePub File Size:19.29 Mb
ISBN:839-2-37080-507-3
Downloads:21748
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KigajinAdd to Wishlist Install Ciigoo Pronounced tch-i-go or Qaartee is a short Idioms or long Phrases or sometimes in the form of poem usually having two messages. The direct message is called Sorgoo and the secret message is called Sookoo. It depends on the individual brilliance to find out the cryptic secret point of the Ciigoo. Ciigoos could be expressed in the form of poetry, mostly two or three verse poems, monologue, dialogue, or long phrases.

Oromos have used this form of oral literature to express various social issues for centuries. How to Crack-Down the secret meaning of Ciigoo? First try to find out the core phrase or word in the Ciigoo, this is called " jecha dachaa", as to mean The Double Word. This " jecha dachaa" possibly contains more than one meaning. There you will find that spark of wisdom.

Moreover, One needs to know the social context of the Ciigoo to crack down the the mysterious or obscure meaning. Cigoon ergaa lama of keessaa qaba. The App contains selected commonly known Ciigoos for your enjoyment. Its your duty to find out the Sorgoo and Sookoo of the Ciigoos, better left for your imagination to wonder.

We hope you will like reading them. You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers. With the easy navigation of this app, you can navigate copy and share with your loved ones. You can Scroll around easily, also shuffle. Once downloaded it works Offline. Please rate our app in the Google Play store. Thank you for downloading, Galatomaa!

EXPONENTIATED WEIBULL DISTRIBUTION PDF

Tarree Hiibboo Oromoo

Mazulabar To find out more, including how to control cookies, see here: Ganni dabree, lafti qooree, Gaaraaf tulluun maanyaa hurree, Haguugate firraa maree, Mukkeen gaaraa daddaraaree, Bishaan lagaa…. Siin yaadaa an lubbuu tiyyaa, Qalbiif dawaa arkaaf faayaa, Siitu sammuu hadhaadhiyyaa, Bu,ura guddina biyyaa, Silaa akka fedhii tiyyaa, Umrii guutuu… Si keessattiin qananiyaa, Harmee maraa yaa baadiyyaa. Home About Help Search. Notify me of new posts by email. Orompo hawaasa biratti fudhatama qabanuufi jibamanu adda baafachuun akka qajeelfamaatti akka itti fayyadamanu nitaasisu. Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha.

EVALUACION INFANTIL APLICACIONES COGNITIVAS SATTLER PDF

Afoola Oromoo

.

EDUARDO CLAPAREDE PDF

Afoola Oromoo

.

BGV D12 PDF

Mammaaksa Afaan Oromoo

.

Related Articles