ANDRZEJ JANOWSKI POZNAWANIE UCZNIW PDF

Kotaja 9 Tczewski Dom Kultury, tel. I- 66 67 68 70, 71 74 76 78 79 80 82 83 Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrtw i zmiany tytuw nadesanych tekstw. Objto: 12 ark. Raz wyrniano je uznaniem podkrelajc, e ledzenie procesw rozwoju ycia spoecznego uczy logicznego wyprowadzania wnioskw, to znowu dokadnie z tego samego powodu zainteresowanie to budzio podejrzliwo, gdy poprawne mylenie i tro pienie ukadajcych si losw w konsekwencji prowadzio do odkrywania nie zawsze chtnie widzianych prawd. Skutek takich docieka by przecie naturalnym wynikiem owego zainte resowania, natomiast naduywanie czy przemilczanie faktw prowadzio na manowce, bowiem historia jest wiedz o niewtpliwych faktach, czyli o tym co zaszo.

Author:Zulutaxe Tokus
Country:Lebanon
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):7 August 2010
Pages:15
PDF File Size:19.46 Mb
ePub File Size:8.85 Mb
ISBN:593-1-81763-114-9
Downloads:34885
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VudolkisPod koniec ycia napisa on swoj jedyn ksik, ktr mona postrzega nawet w kategoriach rozprawy naukowej, bowiem zasady postpowania, ktrymi wedug tego samuraja powinnimy si kierowa, mog przywieca nie tylko podczas formuowania strategii walki, ale take w kadym innym przypadku, w ktrym proces planowania, jak rwnie obierania taktyki dziaania, stanowi integraln cz.

Bardzo istotny wydaje si w tym miejscu fakt, jak duy wpyw ma ta ksika na wspczesny wiat japoskiego biznesu. Interpretacja bowiem wskazwek M. Musashiego we wspczesnym kontekcie prowadzi do konkluzji, e opanowanie do perfekcji zdolnoci prowadzenia wasnego przedsibiorstwa wymaga spenienia nastpujcych postulatw: bd uczciwy; poznaj kad dziedzin zarzdzania oraz zdobd stosowne umiejtnoci; dostrzegaj rnice pomidzy dziedzinami dochodowymi a przynoszcymi straty; zwracaj uwag na szczegy; identyfikuj i inwestuj tylko w te dziedziny, ktre bd miay warto w przyszoci; wicz swoje umiejtnoci nieprzerwanie, aby rozwin w sobie zdolno intuicyjnego osdzania i rozumienia rnych sytuacji w wiecie biznesu, jak rwnie postrzegania rzeczy, ktrych inni nie dostrzegaj [59].

Musashi wierzy, e spenienie wyej wymienionych postulatw jest moliwe jedynie dziki cigemu doskonaleniu swoich umiejtnoci poprzez niestrudzon praktyk. Podobne spostrzeenia zawar w swojej ksice Peter Senge [60] twierdzc, e trening, a nie tylko ksztacenie, jest tym, co rzeczywicie zmienia czowieka [61], bowiem uczy, jak dziaa i myle w sposb interdyscyplinarny: Kiedy na przykad po raz pierwszy siada si za kierownic, prowadzenie samochodu wymaga ogromnego skupienia uwagi, szczeglnie, jeli si kieruje samochodem ze zwyk skrzyni biegw.

Nawet zwyczajna rozmowa z osob siedzc obok moe si wtedy okaza bardzo trudna. Jeli ten kto poprosi o wykonanie manew27 37 ru, polegajcego na zwolnieniu, zredukowaniu biegu i skrceniu w prawo na nastpnym skrzyowaniu, pocztkujcego kierowc ogarnia przeraenie. Jednak kiedy minie kilka miesicy, a nawet wczeniej, wykona on to zadanie z niewielkim udziaem wiadomej uwagi, albo nawet w ogle bez niego. Wszystko dzieje si automatycznie.

Zdumiewajce jest, e wkrtce kieruje si samochodem na zatoczonych ulicach, jednoczenie prowadzc rozmow z pasaerem, pozornie prawie wcale nie zwracajc wiadomej uwagi na dosownie setki zmiennych, ktre si obserwuje i na ktre trzeba reagowa [62].

Senge zwraca te uwag na tzw. Liczne badania wskazuj, e dowiadczeni menederowie i liderzy w znacznej mierze polegaj na intuicji, a skomplikowane problemy rozwizuj opierajc si nie tylko na racjonalnych przesankach. Polegaj na przeczuciach, rozpoznaj wzorce i intuicyjnie szukaj analogii i paraleli do innych, podobnych sytuacji [64]. Rozpatrujc wiedz [65] z punktu widzenia ksztacenia, czy te jej przekazywania, na og mona odnale w literaturze przedmiotu [66] podstawowe trzy powszechnie znane metody jej transferu: [67] za porednictwem publikacji i wykadw; wykorzystujc tzw.

Niewtpliwie przewaga symulacyjnych gier decyzyjnych serio w skrcie: SGDS nad pozostaymi metodami procesu ksztacenia jest nie do zakwestionowania. Pierwsze badania dotyczce wynikw edukacyjnych, jakie przynioso wykorzystanie w procesie nauczania SGDS, zostay przeprowadzone w Stanach Zjednocznych w roku [69]. Cytowany autor, prowadzc badania na prbie studentw uczestniczcych w SGDS MANSYM [70] wykaza, e wysze rezultaty z punktu widzenia poziomu ksztacenia osigny osoby uczestniczce w eksperymencie, w przeciwiestwie do pozostaych, biorcych udzia w klasycznych zajciach opartych na metodzie analizy przypadku [71].

Rezultaty bada [72] prowadzonych z kolei w Polsce, na przykad dla potrzeb pracy doktorskiej Z. Kurka [73], wiadcz o znacznym wzrocie poziomu wiedzy u osb uczestniczcych w grze [74]. Ku28 rek, bazujc na swoich badaniach oraz wnioskowaniu indukcyjnym i dedukcyjnym, potwierdzi suszno swojej hipotezy badawczej, e m. Swoj skuteczno w procesie ksztacenia SGDS potwierdziy w nauczaniu takich dyscyplin, jak: zarzdzanie strategiczne [76], korporacje i dziaalno midzynarodowa [77], marketing [78], ekonomia [79], a take podstawy zarzdzania [80].

Naley podkreli, e celem tej ksiki nie jest jednak dowodzenie przydatnoci SGDS dla tzw. Prby bowiem tworzenia i wykorzystania wirtualnego systemu nauczania przedsibiorczoci, u podoa ktrej ley przede wszystkim kreatywno i innowacyjno [83], s w literaturze przedmiotu rdem sporw i sprzecznych opinii [84]. Przyczyn tych kontrowersji s przede wszystkim rozbiene pogldy autorw na temat przyczyn rozwoju przedsibiorczoci i sposobu, w jaki si rozwija [85].

Nie znaczy to oczywicie, e prby takie nie s podejmowane [86]. Co wicej, wedug niektrych autorw [87] SGDS zaprojektowane specjalnie do tego celu mog mie wielki potencja jako narzdzie edukacji przedsibiorczociowej. Klasyczny termin mdro ycie zmusza czowieka do nabywania rnych umiejtnoci i pokonywania rnych napotykanych trudnoci. Proces ten wymaga od niego mylenia, jednej z najbardziej specyficznych waciwoci czowieka. Mylenie za to zdolno poznawania przyczyn tego, co istnieje, zwizkw i stosunkw midzy przedmiotami, zdarzeniami i zjawiskami, a zarazem czynno poznawcza, dziki ktrej czowiek dochodzi do poredniego i uoglnionego poznania rzeczywistoci [88].

Mylenia z kolei trzeba si uczy, i to w opinii M. Grzywczak29 37 Kaczyskiej nawet przez cae ycie [89]. Uczenie si natomiast to proces, w ktrego toku na podstawie dowiadczenia, poznania i wiczenia powstaj formy zachowania i dziaania lub ulegaj zmianom formy wczeniej nabyte [90]. W literaturze przedmiotu mona znale rwnie opini, e przez uczenie si naley rozumie proces nabywania wiedzy [91], czy te proces nieustannego gromadzenia dowiadcze, dziki ktrym modyfikowane s dawne formy zachowania lub powstaj nowe [92].

Niewtpliwie w kadej z przytoczonych powyej definicji wzajemnie przeplataj si midzy sob okrelenia: wiedza i dowiadczenie. Tym bardziej ciekawe wydaje si zaoenie, i dla wiedzy, a zwaszcza jej rozwoju, niezbdne s dwa czynniki: dowiadczenie i teoria [93]. Jednak jeszcze w XIX wieku niemiecki psycholog H.

Opinia zatem, e w sprawach ksztacenia powinny istnie dwa zasadnicze kierunki [95]: pierwszy szkolenie, ktre jest rozumiane jako przekaz wiedzy i drugi umiejtnoci, czyli nabywanie zdolnoci zastosowania tej wiedzy w praktyce, w poczeniu ze stwierdzeniem, i co innego jest wiedzie lub widzie, a co innego jest rozumie i wyciga z faktw wnioski [96], daje podstawy i powody analizy problemu badawczego postawionego w niniejszej pracy.

Istnieje zasadnicza rnica midzy wiedz deklaratywn, czyli znajomoci pomysu i jego szczegw technicznych, a wiedz proceduraln, czyli umiejtnoci wcielania go, wraz ze wszystkimi szczegami, w czyn [97]. Zrozumienie intelektualne jest procesem wstpnym, koniecznym do nauczenia si czego, ale nie wystarcza, by uzyska trwae efekty. Dokonanie gbokiej zmiany wymaga przeorientowania zakorzenionych zwyczajw mylenia, odczuwania i zachowania [98].

Istnieje opinia w literaturze przedmiotu [99], e kiedy kto uczy si rozwizywa problemy, integruje uprzednio wyuczon wiedz w nowy, wyszy porzdek zasad, a tego typu aktywno naleaoby traktowa jako wykraczajc poza uczenie si zasad i posiadajc wyran swoisto []. Trening w rozwizywaniu problemw wyrabia take pewn ogln postaw wobec rzeczywistoci, charakteryzujc si nastawieniem na wyszukiwanie problemw, chci ich rozwizywania 30 37 oraz podatnoci na adunek motywacyjny tkwicy w ich pokonywaniu [].

Najbardziej interesujcy z punktu widzenia prowadzonych rozwaa wydaje si tutaj fakt, i zdolno do dziaania i stosowania wiedzy nie wypywa automatycznie z faktu jej posiadania, nawet zakadajc istnienie u ludzi odpowiednich postaw wynikajcych z ich osobistych wartoci []. Cytowani autorzy s zdania, e postawy te mona ksztatowa jedynie przez dowiadczenie emocjonalne, czyli metody wymagajce osobistego zaangaowania, natomiast umiejtno dziaania i stosowania wiedzy jedynie dziki dziaaniu, czyli braniu udziau w czym praktycznym.

Autorem koncepcji uczenia si poprzez dziaanie ang. Jest to jedna z metod doskonalenia stosowana take dla kadry kierowniczej, bazujca na wykorzystywaniu kadej sytuacji, a szczeglnie zawodowych, jako okazji do uczenia si. Stosowana jest nie tylko jako sposb doskonalenia, ale take jako jedno z podej do rozwizywania problemw. Niekwestionowan korzyci wynikajc z jej aplikacji jest czenie teorii i praktyki [].

Potwierdzenie tych opinii mog stanowi, na przykad, wyniki pracy badawczej przeprowadzonej pod kierunkiem Davida McClellanda z Harvardu []. Podstawy naukowe przedsiwzicia, ktrego podj si D. Taylorowscy specjalici od badania skutecznoci dziaa analizowali najbardziej skuteczne z mechanicznego punktu widzenia ruchy, jakie moe wykonywa robotnik. Miar ludzkiej pracy bya maszyna []. W kolejnych latach przyjto inne kryterium oceny test na iloraz inteligencji.

Zwolennicy tych pomiarw dowodzili, e prawidow miar osigni s zdolnoci ludzkiego umysu. Nastpnie, wraz z rosnc popularnoci teorii Z. Freuda, kolejni eksperci zaczli argumentowa, e oprcz ilorazu inteligencji wanym skadnikiem doskonaoci zawodowej jest osobowo. Testy osobowoci i typologie [] stay si wwczas czci standardowych pomiarw potencjalnych zdolnoci do pracy. Wiele jednak z testw osobowoci opracowanych zostao dla zupenie innych celw, takich jak na przykad diagnozowanie zaburze psychicznych, co sprawio, i okazay si one sabymi miernikami rzeczywistych osigni w pracy.

Rwnie testy na iloraz inteligencji okazay si zawodne, poniewa osoby z wysokim ilorazem inteligencji czsto sabo radziy sobie w pracy, a te z niskim 31 37 pracoway bardzo dobrze []. Artyku D. McClellanda z roku [] zmieni zasadniczo charakter tych dyskusji. Autor ten dowodzi, e tradycyjna sprawno akademicka, stopnie uzyskiwane w szkole i dyplomy nie pozwalaj przewidzie, jak damy sobie rad w pracy, ani czy odniesiemy w yciu sukces.

Twierdzi natomiast, e osoby, ktre maj najwysze osignicia, wyrniaj si zespoem specyficznych cech wedug jego okrelenia wanie kompetencji , obejmujcych midzy innymi empati [], samodyscyplin i inicjatyw.

Sugerowa te, e chcc okreli, jakie kompetencje determinuj wybitne osignicia w danym zawodzie czy na danym stanowisku, trzeba bacznie przyjrze si majcym takie osignicia pracownikom i stwierdzi, jakimi wyrniaj si kompetencjami []. Spostrzeenie to doprowadzio do bada setek tysicy pracownikw, od zwykych urzdnikw poczynajc, na najwyszej kadrze kierowniczej koczc, w organizacjach tak ogromnych, jak administracja federalna Stanw Zjednoczonych i tak maych, jak jednoosobowe firmy.

Wyniki tych bada pokazuj, e kluczowe znaczenie dla osignicia sukcesu maj osobowe i spoeczne zdolnoci, ktre okrela si obecnie mianem inteligencji emocjonalnej. Biorc pod uwag nacisk, jaki szkoy i uczelnie wysze kad na iloraz inteligencji, zdumiewa fakt, jak may wpyw ma on na osignicia w pracy i w yciu. Badania absolwentw Harvardu z wydziau medycyny, prawa, nauczania i ekonomii wykazay, e uzyskane przez nich na egzaminach wstpnych wyniki bdce namiastk ilorazu inteligencji miay zerowy albo ujemny wpyw na ich sukcesy zawodowe [].

Jednym z najbardziej wpywowych teoretykw inteligencji, ktrzy zwracali uwag na rnic midzy zdolnociami intelektualnymi a emocjonalnymi, by Howard Gardner [], psycholog z Uniwersytetu Harvarda, ktry w roku przedstawi zaakceptowany przez wikszo naukowcw model inteligencji wielorakich []. Gardner 32 37 zaproponowa, by przyj, e oprcz standardowych zdolnoci umysowych, takich jak rozumowanie matematyczne i pynne wysawianie si a take inteligencji w takich dziedzinach jak ruch i muzyka , istniej te inteligencje personalne jedna przejawiajca si w kierowaniu sob i druga, obejmujca zdolnoci kierowania innymi.

Jednak w opisie tych inteligencji powica niewiele uwagi badaniu decydujcej roli emocji w tych dziedzinach. Ogln teori inteligencji emocjonalnej ogosili w roku dwaj inni psychologowie: Peter Salovey i John Mayer []. Okrelili oni inteligencj emocjonaln jako zdolno rozpoznawania i regulowania swoich wasnych emocji i emocji innych osb oraz wykorzystywania uczu do kierowania myleniem i dziaaniem [].

Wymiern umiejtnoci wywodzc si z inteligencji emocjonalnej jest tzw. Nasza inteligencja emocjonalna okrela nasze potencjalne zdolnoci uczenia si umiejtnoci praktycznych, ktre opieraj si na jej piciu skadnikach: samowiadomoci, motywacji, kierowaniu samym sob, empatii i dobrym ukadaniu stosunkw z innymi osobami. Nasza kompetencja emocjonalna pokazuje natomiast, ile z tych potencjalnych zdolnoci udao si nam zamieni w umiejtnoci []. Inny model inteligencji emocjonalnej zaproponowa w latach osiemdziesitych Reuven Bar-On, psycholog izraelski, ktry w swojej pracy doktorskiej przedstawi pierwszy zarys tej teorii.

Nastpnie, po dalszych badaniach, rozwin j w pracy: The development of a concept and test of psychological well-being z roku, ktra wg D. Golemana nie zostaa dotychczas opublikowana.

Uwaa on inteligencj emocjonaln za zesp zdolnoci osobistych, emocjonalnych i spoecznych, ktre wpywaj na zdolno skutecznego radzenia sobie z wymogami i naciskami otoczenia []. Wydaje si oczywiste, i ycie bardzo czsto zmusza nas do podejmowania decyzji w niezbyt jasnych sytuacjach, w niczym nie przypominajcych mniej lub bardziej prostych schematw typu: jeli to, to tamto, ktrych uczy si na zajciach z analizy ryzyka i podejmowania decyzji.

To oparte na logicznym rozumowaniu podejcie nie bardzo sprawdza si jako sposb dokonywania rzeczywistych wyborw, przed jakimi codziennie staj twarz w twarz ludzie wiata biznesu kogo awansowa, z ktr firm si poczy, jak obra strategi wprowadza33 37 nia produktu na rynek, czy przyj propozycj umowy itp.

Kiedy stajemy w obliczu koniecznoci podjcia decyzji w takich sprawach, nasze przeczucia i najgbsze przekonania o tym, co wydaje si suszne czy waciwe, a co nie, dostarczaj nam cennych informacji, ktrych nie wolno lekceway. Zdolno odczytywania takich subiektywnych dozna siga korzeniami naszej ewolucyjnej przeszoci, bowiem okolice mzgu, ktre bior udzia w powstawaniu przeczu, s o wiele starsze pooone niej przyp.

Mzg magazynuje rne aspekty dowiadcze w rnych okolicach rdo pamici znajduje si w jednej strefie, obrazy, dwiki i zapachy trafiaj do innej i tak dalej [].

Miejscem w ktrym przechowywane s emocje wywoane przez przeycia, jest tzw. Generalnie, w literaturze mona odnale trzy podejcia w odniesieniu do omawianego problemu. Pierwsze, zakada istnienie tzw. Drugie, wszystkie czynnoci ludzkiego mzgu sprowadza do rezultatw aktywnoci systemu skomplikowanych pocze komrek nerwowych neuronw , ktry moe by opisany matematycznie []. Trzecie, wykazuje, e ukad limbiczny nie istnieje [], a tzw.

Takie podejcie przyjmuje si te w niniejszej ksice. Jak dowodzi si w literaturze przedmiotu [], kade przeycie, na ktre reagujemy emocjonalnie, nawet najlejsze i najbardziej ulotne, zdaje si by rejestrowane.

Jako przechowalnia wszystkiego, co czujemy w rnych sytuacjach, ciao migdaowate stale wysya nam sygnay. A poprzez czce si z nim obwody, czyli drogi nerwowe prowadzce do organw wewntrznych, moemy odczuwa reakcje fizyczne somatyczne wywoane wyborem, przed ktrym stoimy. Menederowie czasami decyduj si na co, poniewa czuj, e jest to suszne, lub dlatego, e maj przeczucie. Przekonanie to zazwyczaj nie jest jednak wyssane z palca. Jest ono raczej oparte na wieloletnim dowiadczeniu i wprawie w podejmowaniu decyzji w podobnych sytuacjach [].

Rozwj informatyki, zafascynowanie moliwociami komputerw skonio badaczy do zaoenia, e mzg jest rodzajem biologiczne34 37 go komputera.

LA CATHEDRALE ENGLOUTIE DEBUSSY PDF

dziennik_janskiego

Pod koniec ycia napisa on swoj jedyn ksik, ktr mona postrzega nawet w kategoriach rozprawy naukowej, bowiem zasady postpowania, ktrymi wedug tego samuraja powinnimy si kierowa, mog przywieca nie tylko podczas formuowania strategii walki, ale take w kadym innym przypadku, w ktrym proces planowania, jak rwnie obierania taktyki dziaania, stanowi integraln cz. Bardzo istotny wydaje si w tym miejscu fakt, jak duy wpyw ma ta ksika na wspczesny wiat japoskiego biznesu. Interpretacja bowiem wskazwek M. Musashiego we wspczesnym kontekcie prowadzi do konkluzji, e opanowanie do perfekcji zdolnoci prowadzenia wasnego przedsibiorstwa wymaga spenienia nastpujcych postulatw: bd uczciwy; poznaj kad dziedzin zarzdzania oraz zdobd stosowne umiejtnoci; dostrzegaj rnice pomidzy dziedzinami dochodowymi a przynoszcymi straty; zwracaj uwag na szczegy; identyfikuj i inwestuj tylko w te dziedziny, ktre bd miay warto w przyszoci; wicz swoje umiejtnoci nieprzerwanie, aby rozwin w sobie zdolno intuicyjnego osdzania i rozumienia rnych sytuacji w wiecie biznesu, jak rwnie postrzegania rzeczy, ktrych inni nie dostrzegaj [59].

KNUTH MMIX PDF

Poznawanie uczniĆ³w

Nr 14 4 10 IV r. Opr teje, ochotnicy do walki z niewiernymi zjedaj do Bagdadu, upa si wzmaga Od wypowiedzi Dyducha zdystansowali si Miller i Oleksy, a poparli go m. Biskupi tradycyjnie i miosiernie obrzucili Dyducha botem batiuszka Stalin, Albin Siwak.

Related Articles