ANJANEYA SAHASRANAMA STOTRAM PDF

Listen to Taang Uthake — Housefull 3 1 day ago. Submit or click Cancel to register with another email ID. High Level of Yogic Practice Tummo. Ram — The Inner Fire.

Author:Dilrajas Vigor
Country:Cambodia
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):9 February 2007
Pages:187
PDF File Size:13.57 Mb
ePub File Size:2.30 Mb
ISBN:406-3-30700-796-7
Downloads:38569
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TuranAkshagno ramadutashcha shakini jiva harakah 13 bubukara hataratir garva dushta pramardanah. Urdvago languli mali langula hata rakshasah Samira tanujo viro virataro jayapradah.

Jaganmangaladah punyah punya shravana kirtanah24 Punyakirtih punya gatirjagatpavana pavanah. Devesho jitamarata rama bakti vidayakah 25 Dyata dyeyo laya sakshi cheta chetanya vigrahah. Jnanadah pranadah prano jagatpranah samiranah 26 Vibishana priyah shurah pippalayana sididah.

Sidi sidashrayah kalah kala bakshaka ba. Chandra surya agna netrashcha kalagnih pralayantakah 28 Kapilah kapishah punyarashih dwadasha rashigah. Sarvashrayo aprameyatma revatyadi nivarakah 29 Lakshmana pranadata cha sita jivana hetukah. Ramadyeyo hrishikesho vishnu bakto jati bali 30 Devaridarpaha hota darta karta jagatprabuh. Nagara grama palashcha shudo budo nirantrapah 31 Niranjano nirvikalpo gunatito bayankarah.

Hanumanshcha duraradyah stapasadyo maheshwarah 32 Janaki ganashokotatapaharta paratparah. Vadambyah sadasadrupah karanam prakriteh parah 33 bagyado nirmalo neta pucha lanka vidahakah. Puchabado yatudano yatudana ripupriyah 34 ChayapaharI butesho lokesha sadgati pradah. Plavangameshwarah krodah kroda samraktalochanah 35 Samyo guru kavyakarta baktanam cha varaprada Baktanukampi vishweshah puruhutah purandarah 36 Kroda harta tapa harta baktabaya varapradah.

Agnirvibavasurbaswan yamo nitrutireva cha. Varuno vayugatiman vayuh kubera ishwarah. Ravishchandrah kujah saumyo guruh kavyah shaneshwarah. Rahuh keturmarudeta darta harta samIrajah Mashakikrita devari daityarih madusudanah. Kamah kapih kamapalah kapilo vishwa jivanah Bagirati padambojah setuba. Swaha swada havih kavyam havyavaha prakashakah Swaprakasho mahaviro lagushcha amita vikramah.

Kshetragyah kshetra palashcha palvalikrita sagarah 43 Hiranmayah puranashcha kecharo bucharo manuh. Hiranyagarbah sutratma rajarajo vishampatih 44 Vedanta vedyo udgito vedavedanga paragah.

Prati gramastitih sadyah spurti data gunakarah 45 Nakshatra mali butatma surabih kalpa padapah. Chinta manirgunanidih praja darohyanutama 46 Punyashlokah puraratirjyotishman.

Runatraya harah sukshmah stulah sarvagatih puman. Apasmara harah smarta shritirgata smritirmanuh 48 Swarga dwaram praja dwaram moksha dwaram kapishwarah. Gunashrayo gunamayo brihatkayo brihadyashah 51 Brihadanur brihatpado brihanmurda brihatswanah.

Brihatkarno brihanaso brihadbahur brihatahan 52 Brihajanur brihatkarya brihatpucho brihatkarah. Brihatgati rbrihatsevyo brihaloka palapradah 53 Brihach baktir brihadwancha palado brihadishwarah. Brihaloka nuto drashta vidya data jagadh guruh 54 Devacharyah satya vadi brama vadi kaladara ha. Sapta patalagami cha malayachala samshrayah 55 Utarashastitah shrido divya aushadi vashah kagah. Shakamrigah kapindrato puranah shruti chanchurah 56 Chaturo brahmano yogi yogagamyah paravarah. Anadi nidano vyaso vekuntah pritvi patih 57 Aparajito jitaratih sadanandashcha ishita.

Gopalo gopatirgopta kalih kalah paratparah 58 Manovegi sada yogi samsara baya nashanah. Tatwa data cha tatwajnastatwam tatwa prakashakah 59 Shudo budo nityamukto bakta rajo jayadratah. Pralayo amita mayashcha mayatito vimatsarah 60 Maya barjata nirjita rakshashcha maya nirmita vishtapah. Mayashrayashcha nirlepo maya nirvartaka nirva. Maheshwarah satyasamdah sharabah kali pavanah 62 Raso rasajnah sammana rupam chaksu shrutarvacha stapashchakshushcha variaba.

Grano gandah sparshanam cha sparsho aha. Girisho girija kanto durvasah kavirangirah 71 Brigurvasishtashcha yavana naradastumbaro mala stumbururnarado amalah. Vishwa kshetro vishwa bijo vishwa netrashcha vishwapah 72 Yajako yajamanashcha pavakah pitarastata. Shrada budih kshama tandra mantro mantrayatah swarah 73 Rajendro bupati runda mali samsara saratih. Nityah sampurna kamashcha bakta kamadugutamah 74 Ganapah kishapo brata pita mata cha marutih. Sahasra shirsha purushah sahasrakshah sahasrapat.

Mudrapahari rakshasag-nah kshiti bara haro balah 76 Naka damshdra yudo vishnu bakta abaya vara pradah. Darpaha darpado damshdrashatamurtiramurtiman-aha 77 Maha nidirmaha bogo maha bago mahardwida. Mahakaro maha yogi maha teja maha dyutih 78 Mahasano maha nado maha mantro maha matih. Mahagamo mahodaro mahadevatmako vibuh 79 Rudra karma krita karma ratna nabah kritagamah. Ambogi lanchanah simha nityo darmah pramodanah 80 Jitamitro jayah sama vijayo vayunandana vahanah. Jiva data sahasramshur mukundo buri dakshinah 81 Sidartah sididah sida samkalpah sidi hetukah.

Sapta patalacharanah saptarshi gana vanditah 82 Saptabdi langano virah sapta dwiporumandalah. Saptanga rajya sukadah sapta matri nishevitah 83 Sapta swaloka mukudah sapta hota swarashrayah.

Saptachando nidih saptachandah sapta janashrayah 84 Sapta samopagitashcha sapta patala samshrayah. Megavi kirtidah shoka hari daurbagya nashanah 85 Sarva rakshakaro garba doshagnah putrapotradah. Prativadi mukastambo rashtachitah prasadanah 86 Parabicharashamano dukag-no banda mokshadah. Nava dvara puradaro nava dvara niketanah 87 Nara narayana stutyo naranato maheshwarah. Mekali kavachi kadgi brajishnur jishnusaratih 88 Bahu yojana vistirna puchah pucha hatasurah.

Dushtagraha nihanta cha pishacha graha gatakah 89 Bala graha vinashi cha darma neta kripakarah. Ugrakrityashchogravega ugra netrah shata kratuh 90 Shata manyustutah stutyah stutih stota maha balah.

Samagra gunashali cha vyagro raksho vinashakah 91 Rakshog-na dahos bramesah shridaro bakta vatsalah. Mega nado mega rupo mega vrishti nivarakah 92 Mega jivana hetushcha mega shyamah paratmakah.

Samira tanayo yoda nrityavidya visharadah 93 Amogo amogadrishtishcha ishtado anishta nashanah. Arti anartapahari cha samarti rama sevakah 94 Arti danyo asuraratih pundarikaksha atmabuh. Samkarshano vishudatma vidya rashih sureshwarah 95 Achalodaraki nityah setukrid-ih rama saratih.

Anandah paramanando matsyah kurmo nidihshamah 96 Varaho narasimhashcha vamano jamadag-najah. Ramah krishnah shivo budah kalki ramashrayo harah 97 Nandi bringi cha chandi cha ganesho gana sevitah. Karmadyakshyah suradyaksho vishramo jagatampatih 98 Jaganatah kapi shrashcha sarvavasah sadashrayah. Sugrivadistutah danta shantah sarva karma plavangamah 99 Nakadaritarakshashcha naka yuda visharadah.

Kushalah suganah shesho vasukistaksha kastata Swarna varno baladyashcha purujetadanshana Kevalya rupa kevalyam garudah panago raga Kilkilravahataratir garvah parvata bedanah. Vajrango vajradamsh drashcha bakto vajra nivarakah Nakayudo manigrivo jvalamali cha baskarah. Proda pratapastapano bakta tapa nivarakah Sharanam jivanam bokta nanacheshto hyachanchalah. Swastoman aswastido dukashamanah pavanatmajah Pavanah pavanah kanto baktaga sahano balah. Mega nadaripurmeganada samharashwasa Ksharo aksharo vinitatma vanareshah satamgatih.

Shri kantah shiti kantashcha sahayah sahanayakah Astulastwananurbargo shivya samsritinashanah. Adyatma vidyasarashcha hridyatmakushalah sudih Akalmashah satya hetuh satyagah satya gocharah. Satya garbah satya rupah satyam satya parakramah Anjani pranalingashcha vayu vamshodwavah shubah.

Badra rupo rudra rupah surupashchatra rupadritka Menaka vanditah sukshma darshano vijayo jayah. Kranta digmandalo rudrah prakatikrita vikramah Kambu kantah prasannatma hraswa naso vrikodarah. Lamboshtah kundali chitramali yogavidam varah Vipashichakta kavirananda vigraho ananya shasanah. Palguni sunuravyagro yogatma yogatatparah Yoga vidyo yoga karta cha yoga yonirdigambarah.

Akaradi hakaranta varna nirmita vigrahah Ulukala mukah sidah samstutah parameshwarah. Shilishta jangah shilishta januh shilishta panih shika darah Susharma amita sharma cha narayana parayanah. Jishnur bavishnu rochishnur grasashnuh stanur eva cha Hari rudranuseko-ta kampino bumi kampanah. Guna pravahah sutratma vita ragah stuti priyah Naga kanya baya dvamsi rukma varnah kapala britih. Anakulo bavopayo anapayo veda paragah Aksharah purusho loka nato raksha prabu dridah.

Shtanga yoga palabuk-ah satya samdah purushdutah Smashana stana nilayah preta vidravana kshamah. Panchakshara parah pancha matriko ranjanadwajah Yogini vrinda vandyashri shatrugno ananta vikramah. Brahmachari indriya ripuh dritadando dashatmakah Aprapanchah sadacharah shura sena vidarakah. Vridah pramoda anandah sapta dwiva patirdarah Nava dwara puradarah pratyagrah samagayakah. Shadchakradama swarloko bayahyan manado amadah Sarva vashyakarah shaktirananto ananta mangalah.

Ashta murtirnaryopeta virupah swara sundarah Duma ketur maha ketuh satya ketur maharatah. Nandi priyah swatantrashcha mekali damaru priyah Lohangah sarvavidi-hi danvi kaandala sarva ishwarah.

Pala buk-ah pala hastashcha sarva karma palapradah Darmadyaksho darmaphalo darmo darmaprado artadah. Pancha vimsati tatwajna starako brahma tatparah Tri margavasatirbumi-hi sarva duhka nibarhanah. Urjaswan-ah nishkalah suli malir garjanishacharah.. Vana mali subangashcha swetah swetambaro yuva Jayo jaya parivarah sahasra vadanah kapih.

Shakini dakini yaksha raksho butapra banjakah Sadyojatah kamagatir-ih jnana murtih yashaskarah. Shambu tejah sarvabomo vishnu baktah plavangamah Chaturnavati mantrajna-ha polastya bala darpaha. Sarva lakshmi pradah shrimanangadapriya iditah Smritirbijam sureshanah samsara baya nashanah.

CATALOGO PETZL 2012 ESPAOL PDF

sahasranAma related Sanskrit Documents in Tamil script

.

COLDFUSION CFFILE PDF

1000 Names of Sri Anjaneya | Hanuman Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

.

CODUL LUI DA VINCI CARTEA PDF

Anjaneya Stotram

.

Related Articles