BOHRA NAMAZ DUA PDF

Allaa humma innee as-aloka min kulle khairin ahaata behi ilmoka wa aoozo beka min kulle sharrin ahaata behi ilmoka. Allaa humma innee as-alokal aafiyata fee umoree kullehaa wa asta-eezo beka min khizyid duniya wa min azaabil aakherate. Innaka alaa kulle shayin qadeer. I believe that there is no God but Thee. I depend upon Thee and turn towards Thee. I seek refuge before Thee from disgrace in this world and from the punishment in the hereafter.

Author:Gardara Arashizshura
Country:Gabon
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):7 February 2004
Pages:309
PDF File Size:11.73 Mb
ePub File Size:18.4 Mb
ISBN:173-1-13621-973-2
Downloads:5020
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VumAllaa humma innee as-aloka min kulle khairin ahaata behi ilmoka wa aoozo beka min kulle sharrin ahaata behi ilmoka. Allaa humma innee as-alokal aafiyata fee umoree kullehaa wa asta-eezo beka min khizyid duniya wa min azaabil aakherate.

Innaka alaa kulle shayin qadeer. I believe that there is no God but Thee. I depend upon Thee and turn towards Thee. I seek refuge before Thee from disgrace in this world and from the punishment in the hereafter. Indeed Thou hast power to do everything. Allaa humma azhib annil hamma wal hazana wal fitana kullahaa maa zahara minhaa. Aoozo billaahe min. Laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil aliyil azeem, Allaa hummajal lee nooran fee qalbee wa nooran fee sam-ee, wa nooran fee basaree wa nooran fee shaaree wa nooran fee basharee wa nooran fee damee wa nooran fee lahmee wa nooran fee izaamee wa nooran fee asabee wa nooran mim baine yadayya wa nooran min khalfee wa nooran an yameenee wa nooran an shimaalee wa nooran min fawqee wa nooran min tahtee wa nooran, fee qabree.

Allaa humma aazim lee nooran wa jazalan wa hubooran wa ne-amatan wa surooran. Inna fee khalqis samaavaate wal ardhe wakhtilaa-fil-laile wan nahaare la-aayaatin le ulil-albaabil lazina yazkuroo-nallaaha qiyaaman wa qu-udan wa alaa junoobehim wa yatafak-karoona fee khalqis samaavaate wal ardhe.

Rabbanaa maa khalaqta hazaa baatelau. Subhaanaka fa-qena azaaban naar. Rabbanaa innaka man tudkhil -naar fa-qad akhzaitahu wa maa liz-zaalemeena min ansaar. Rabbanaa innanaa same-anaa munaadiyan yunaadee lil-imaane an aamenoo In the name of Allah other than whom there is no God. He knows what is hidden and what is apparent. He is the most Beneficent and merciful..

There is no power other than Allah, the High the Great. Indeed in the creation of the skies and the earth and in the succession of day and night there are lessons to learn for the wise, who remember Allah all the time, whether standing, sitting or lying down, and who ponder over the creation of the universe.

Thou art indeed beyond any criticism. Deliver us 0 Lord Sustainer from the punishment of the Fire since we know that whosoever deserves the Tire is utterly disgraced and lost, and the tyrants in particular will receive no help from anyone. So 0 Lord Sustainer forgive our sins and save US from all evils and herald us on our death in the company of the virtuous.

Rabbanaa wa aatenaa maa wa-adtanaa alaa rusuleka wa laa tukhzenaa yawmal qiyaame innaka laa tukhliful mee-aad. Allaa humma innaa nahmaduka wa nasta-eenoka wa nastagh-feroka wa numeno beka wa natawakkalo alaika, nusnee alaikal khair nashkuroka wa laa nakrforoka, makh-dhao laka wa nakh-shao laka, wa nakh-taleo mimman yafjoroka. Allaa humma iyyaaka naabudo wa laka nusallee wa nasjodo wa ilaika nas-aa wa nahfado narju rahmataka wa nakh-shaa azaabakal Jidda inna azaabaka bil kaafereena mulhaqun, Allaa humma azzibil kaafereena wal munaa-feqeena wal jaahedeena le awliyaa-eka min ahle baite nabiyyikal a-immatit taahereen wal hudaatir raashedeen.

Allaa hummagh-firlee wa le waaledayya wa lil-mumeneena wal mumenaate wa asleh. Allaa hummah-denee feeman hadaita wa aafenee feeman aafaita wa tawallanee feeman tawallaita wa qinee yaa rabbe sharra maa qasaita, innaka taqdee wa laa yuqdaa alaika, innahn laa yazillo man waalayta wa. Allaa humma-jalnee minat tawaa-beena wajalnee minal mutatah-hereen.

We submit to Thee and keep away from those who rebel against Thee. We approach Thee expecting Thy mercy and fearing Thy punishment which is bound to overtake the unbelievers.

Surely Thou can change what is in store for me. Indeed no one who Thou hast made a friend can be disgraced and no one can secure honour if he has chosen to be Thy enemy. Thou art indeed Almighty and High and there is no God but Thee. I seek Thy forgiveness and turn towards Thee in repentance. Allaa humaa yaa moizza kulle zaleelin salle alaa Muhammadin wa alaa aale Muhammadin kamaa anta ahluhu wa hum beka ahluhu salawaatuka alaihim ajma-een.

I lay my face in prostration to Allah, Who created it and shaped it so and gave ears to listen and eyes to see. In addition recite any other chapter from Quran but not in the third and fourth rakaats of Fardh.

Malekin naas. Ilaahin naas. Min sharrel vaswaas. Alkhannas Al-lazi yo vasveso fee sudoorin naas. Minal -jinnate wan naas. The King of man kind.

The God of Mankind. From the evil of the sneaking whisperer. Who whispereth in the hearts of mankind. Of the jinn and of mankind. Min sharre maa khalaq. Wa min sharre ghaa-seqin izaA waqab. Wa Min sbarrin naffaa-saate fil uqade. Wa min sharre haasedin izaa hasad. Say: I seek refuge in the Lord of Daybreak. From the evil of that which He created. From the evil of the darkness when it is intense.

And from the evil of malignant witchcraft. And from the evil of the envier when he envieth. Qul huwa-llaaho ahad. Allahus Samad. Lam yalid. Wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufowan ahad. Maa aghnaa anho maaluhu wa maa kasab. Sayaslaa naaran zaata lahabin. Wa amratuhu hammalatal hatabe. Fee jeedehaa hablun min masad. In the name of Allah, the Beneficent the merciful. He begetteth not nor was begotten. And there is non comparable unto Him.

In the naae of Allah, the Beneficent the Merciful. The power of Abu Lahab will perish, and he will perish. His wealth and gains will not exempt him. He will be plunged in flaming fire. And his wife, the woodcarrier. Will have upon her neck a halter of palm fibre. Wa ra-aytan naasa yadkhuloona fee deenil-laahe afwafaajan. Fa sabbeh be hamde- rabbeka wastaghfirho innahu kaana tawwaabaa.

Laa aabudo maa taabudoon. Wa laa antum aabedoona maa aabud, Wa laa ana aabedun maa abadtum. Lakun deenuknm we liya deen. Then hymn: the praises of the Lord, and seek forgiveness of Him. He is ever readv to show mercy. In the. M Say: 0 disbelievers! I worship not that which ye worship. Nor worship ye that which I worship. And I shall not worship that which ye worship. Nor will ye worship that which I worship. Unto you your religion, end unto me my religion. Fa-salle le rabbeka wanhar.

Inna shaa-neaka huwal abtar. Fa zaalikal lazi yadu-ul yateem. Wa laa yahuddo alaa ta-aamil miskeen. Fa-waylun lil musalleen. Al-lazeena hum an salaatehim saahoon. Al-lazeena hum yuraa-oona. Wa yam naunal maa-oon. Eelaa fehim rehlatash-shitaae was-saif. Fal-yaabudoo rabba haazal bait.

BAANG E DARA PDF

Bohra Ramadan Calendar 2020

.

AVRUM STROLL PDF

Dawoodi Bohra Links

.

EMPEROR MAGE TAMORA PIERCE PDF

.

DRACI DOUPE PRAVIDLA PRO ZACATECNIKY PDF

.

Related Articles