KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

Optiki kablovi su jedino osetljivi na radioaktivno zraenje. U Srbiji se najvie koriste optiki kablovi kapaciteta od 6 do optikih vlakana. Televizija, reprezentacija i rod Documents. Jaina njihovog osvetljenja zavisi od inteziteta zraka koji ih je xistem.

Author:Meztizshura Zular
Country:Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):20 February 2019
Pages:410
PDF File Size:12.83 Mb
ePub File Size:5.20 Mb
ISBN:683-2-14966-212-1
Downloads:4282
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NeshuraVuhn Razlog tome je to topologija sistem podsea na strukturu skstem sa stablom. Tako se stvara iluzija nprekidne slike. Koaksijalni kablKoaksijalni kabl je vrsta elektrinog kabla kod koje je jedan provodnik smeten unutar drugog upljeg provodnika tako da oba imaju zajedniku osu. Ta priprema je u stvari pretvaranje elektrinog signala u svetlosni signal za prenos kroz fiberoptik kablove.

Elektroni ostavljaju iza sebe trag, pa vei broj elektrona znai osvetljeniji deo slike i obrnuto. Optiki kablovi su jedino osetljivi na radioaktivno zraenje. Postupak se izvodi pod mikroskopom pri emu se za zavarivanje koristi elektrina energija. Instalacija kablova moe biti nadzemna ili podzemna u zavisnosti od samog projekta sistema.

Postoje tri osnovna naina prenosa tog signala: Ta lokacija antena moe biti i na nekom udaljenom mestu vrh brda ili krov neke visoke zgrade gde je kvalitet signala zadovoljavajui. Fabrika duina optikog kabla, duina koja se isporuuje iz fabrike iznosi oko metara. Radojkovi -O Sokalnicima Documents. Prednost optikih kablova su: Kvalitet ne zavisi od smetnji. Na ulasku u optiko vlakno elektrini signal se konvertuje u svetlost, a na prijemu se pretvara ponovo u elektrini signal.

Na odreenim udaljenostima se nalaze optiki vorovi nodovi ili linijski pojaavai, a mnogi od njih su i distribucioni pojaavai kabllovski kojih se signal sprovodi dalje kroz napojni kabl ali se i odvodi do okolnih korisnika kroz odvodne kablove koji su manji u preniku 11mm. Srbija ima preko kilometara optikih kablova.

Do pojave svetlovoda, nesimetrini vodovi su kblovski najee korieni u telekomunikacijskim podrujima na duim relacijama. Digitalni signal tumae kodeci i pretvaraju ga u sliku koja se zatim prosleuje na ekran. U glavnoj stanici takoe moe da se vri i skremblovanje programa tako da te programe mogu da gledaju samo ovlaeni pretplatnici. Druga komponenta je ve pomenuta glavna stanica. Potrebno je obezbediti veliku istou pri raduDodatne funkcije KDS-aKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Izloenost, povjerenje i manipulacije: Tipian kablovski sitem se sastoji od distibutivni osnovna elementa.

U manjim sistemima su antenski sistem i glavna stanica najee na istom mestu. Phase Alternating Line koji prenosi kahlovski slike odnosno 50 poluslika u sekundi koje imaju po linijaSECAMNTSC — koji prenosi 30 slike odnosno 60 poluslika distributivi sekundi koje imaju po linijaAnalogno emitovanje znai da je slika sadrana u samom radio talasu.

Optiki kablOptiki kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala. Novi koaksijalni kablovi umesto gasnog dielektrika imaju dielektrik slojeva polietilena PE i polipropilena, dok je spoljni omota od distribytivni Pvc-a.

U glavnoj stanici se primaju signali iz razliitih izvora, koji se zatim obrauju i alju kroz kablovsku mreu. Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija Nedostatak analognog pristipa je u tome to se usled smetnji kvalitet smanjuje. Zraci udaraju kablovki fosforne takice na ekranu koje su organizovane u grupama po tri, svaka reaguje na jednu osnovnu boju.

Uro Derota poasni graanin Srbije i lan Uneska Documents. Veliki je problem i vodopropusnost koaksijalnih vodova jer u sluaju da u vod prodre voda, ona se kablovsko iri kablom koji nema nikakvih prepreka.

Kolikom e jainom top ispaliti odreenu boju zavisi od primljenih informacija o boji i osvetljenosti slike. Problem u upotrebi koaksijalnih vodova bio je nastavljanje koaksijalnih tuba to se reilo termikim putem lemljenjem ili zavarivanjemno kod takvih zahvata u sluaju pregrevanja moe doi do oteenja kablovki, pa se spajanje izvodi uz hlaenje.

Zbog toga se takvi kablovi obavezno pune gasom pod pritiskom koji se neprestano nadgleda na krajevima i uzdu trase kabla. Postupak je nazvan splajsovanje a sastoji se u zavarivanju defakto staklenih vlakana. Razliite vibracije i oblici na talasu upravljaju elektronskim kolima koje iscrtavaju sliku na ekranu. Zatim sledi pretplatnika mrea, kroz koju se signal razvodi do odvodnih kablova do samih pretplatnika.

Ovi elektrini signali se uz pomo elektrinih sklopova i katodne cevi pretvaraju u sliku uz koju ide i pratei ton. Digitalni signal takoe prenosi i podatke vezane za proveru i korekciju greaka tako da se mogunost netanog tumaenja signala jo vie smanjuje. Kablovski by bojan draskovic on Prezi Nesimetrini kablovski vodovi javljaju se zbog potrebe za vodovima koji oko sebe nee iriti ometajue elektromagnetno polje i time ometati druge kablovsik.

Zbog svoje male teine optiki kablovi se polau u, ranije zakopane cevi, metodom uduvavanja. Trei vaan element kablovskog sitema je distributivna mrea. Related Posts.

LINGUISTIC THEORIES OF HUMOR ATTARDO PDF

KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

.

HANS KUNG DOES GOD EXIST PDF

Obaveštenje za kablovske korisnike o promeni programske šeme

.

ASHLILATAR DAYE PDF

Kablovski distributivni sistem

.

Related Articles